16-9-2019
Български English

За нас

ДДМУИ “Св. Пантелеймон” с. Видраре е социално заведение, предоставящо социални услуги извън обичаина домашна среда. В него целогодишно се отглеждат 95 деца с умерена, тежка и дълбока степен на умствена изостаналост, като за тях институцията е крайна мярка за закрила. Дома се намира в началото на селото на 300 метра от центъра. В района му се намира здравния участък и личния лекар на децата. Според медицинската документация повечето от настанените деца са с множествени малформации и съпътсващи заболявания: епилепсия, психичен синдром-депресивна невроза, афективна психоза. Двадесет от тях са на поддържаща терапия. В момента двадесет и осем деца и младежи са “лежащи” – трудно подвижни или неподвижни. В своето развитие – психическо и физическо, децата изостават значително от характерното за календарната им възраст. Петдесет и две са с декларация за отказ от родителски права. Четиридесет и две по документи са с родители. Едва десет от тях обаче имат контакт с родителите си. Единадесет от децата посещават масово училище в селото - подготвят се по индивидуални програми, от двама ресурсни учители. Имаме добре оборудван кабинет по рехабилитация и трудотерапия, както и мултисензорна зала.

Сериозен проблем е наличието на младежи над 18 години. Тридесет са над осемнадесет години. Има идея за изграждане на Защитено жилище за част от тях в района на дома с цел социална интеграция и създаване условия на живот максимално близки до домашната среда. Също така през това време ще работим с младежите за приучаване на навици за самостоятелен живот, за придобиване на професия и започване на работа в нашия дом. Това обаче е непостижимо засега, защото проектите по ФАР не финансират ново строителство, а само ремонт и оборудване на съществуващи сгради. При нас в селото няма общинска сграда подходяща за преустройство в Защитено жилище. Ето защо имаме идея да направим набирателна сметка и с помощта на нашите дарители и спонсори да търсим средства за построяване на Защитено жилище в двора на дома. Набирателната сметка ще бъде на една от фондациите с които работим и ни помагат от години.

Бюджетът на дома за 2006г. е 182000лв. Това включва разходите за отопление, електричество, вода, храна, лекарства, здравно обслужване, дрехи, почистващи и хигиени материали, подръжка на сграден фонд или абсолютно всичко с изключение на заплатите на персонала. За 2007г. бюджетът е същия, като не се отчита инфлацията и най-вече увеличението на цените на горивата, а при тях покъпването е с повече от 35% само за миналата година. Най-лошото е, че ние се отопляваме на дизелово гориво и само за отопление и топла вода миналата година сме похарчили повече от 60% от целия си бюджет. Сериозна заслуга за това да успеем да обгрижваме добре децата тази година има фирма “ЕКО ЕЛДА” Гърция , която ни дари 25000 литра дизелово гориво. Това стана след посещението на съпругата на Президента на Гърция г-жа Мей Папуля, която беше придружена от съпругата на Президета Първанов – г-жа Зорка Първанова. Това посещение беше в резултат от дългогодишната благотворителна дейност, която Посолството на Република Гърция развива в помощ на децата в ДДМУИ “Св. Пантелеймон”. Не случайно екс Посланика на Република Гърция в България НП Прокопиус Мацуранис стана кръстник на дома.

Числеността на персонала е 60 човека. Включващ: социален работник, психолог, възпитатели, рехабилитатор, трудотерапевт, медицински сестри, санитари-детегледачи и друг помощен персонал.
През 2003г. се подмени дограмата на прозорците с ПВС. Този ремонт бе финансиран от Германския ЧК. През 2006г. успешно приключи проекта финансиран от посолството на Република Гърция за смяна на водогрейните котли и горелки на стойност над 42000 лева. Това намали разхода на гориво, но е нужно да бъдат сменени и радиаторите и тръбната разводка, както и да се напрани външна топлоизолация на цялата сграда, за да има още по-добър ефект. Друг голям проблем е наложителния ремонт на остарелия водопровод и водохващане, вътрешен и външен ремонт на сградата, подмяна на оборудването в пералното стопанство.

През юли 2003г. беще организиран квалификационен курс “Грижи за деца и лица с умствени увреждания” с лектори от Медицински колеж гр. Враца в които бяха обучени мед. сестрите и възпитателите. Включени сме и в двугодишен проект на Асоциация “Дете и пространство” за обучение на целия персонал. През декември 2006г. в дома беше поведено Обучение на специалисти от институции за работа с деца с ограничена автономност по Проект “Подкрепа за деца с ограничена автономност в специализирани институции за деца с увреждания”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд “Социално подпомагане”.

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България