16-9-2019
Български English

Дейности

Екипна оценка на потребностите на всяко дете
Индивидуални и групови програми за работа и социална интеграция.
Задоволяване на здравните потребности и утвърждаване на здравословен начин на живот.
Осигуряване на безопасна среда.
Задоволяване на физически и емоционални потребности.
Задоволяване на образователните потребности:

1. По-утвърдени програми на МТСП за възпитателна, корекционна и компесаторна дейност.
2. По- учебни програми на Ресурсен център.

Логоподична диагностика и терапия.
Консултация и психотерапия.
Задоволяване на културни, езикови, морални потребности и формиране на междуличностни отношения.
Арт, игро, трудотерапия и развитие на индивидуалните възможности на децата.
Организиране на свободното време на децата – отдих, туризъм, балнеолечение и рехабилитация.
Подготовка за напускане на институцията и самостоятелен начин на живот чрез обучение в самообслужване, социални и трудови умения.
Подържане и стимулиране връзките на децата с родители и близки.
Социална консултация и работа с родители на деца с увреждания.

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България